Pravidla ke stažení v .pdf

 

,,O PUTOVNÍ POHÁR JIHOČESKÉHO MOTORSPORT KLUBU,,


Na uzavřené a bezpečné trati si vyzkoušíte řízení vozidla v mezních situacích, hranice přilnavosti pneumatik a zdokonalíte si své řidičské umění.


TŘÍDY:


A – do 1000ccm
B – do 1300ccm
C – do 1600ccm
D – vozidla s naftovým motorem bez přepočtu přeplňovaných motorů
E – do 2000ccm
F – nad 2000ccm
V případě přeplňování je jmenovitý zdvihový objem válců násoben koeficientem 1,5 u benzinových motorů.
Při účasti tří a více žen do závodu bude vypsán dámský pohár.
Závodu se může zúčastnit jakékoliv vozidlo, i vozidlo bez SPZ nebo platné TK, které je způsobilé absolvovat technickou přejímku.


ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE:


Přihlášku je třeba zaslat nebo předat osobně do data uzávěrky přihlášek daného závodu společně s poplatkem na účet pořadatele nebo hotově.
Při odhlášení jezdce před uzávěrkou přihlášek je vráceno startovné v plné výši, při odhlášení po uzávěrce je vráceno pouze 50% do doby jednoho dne před závodem.
Při odhlášení jeden den před závodem a později se startovné nevrací.
Zúčastnit se může kdokoliv s platným řidičským průkazem min. sk. B (ve výjimečných případech jezdec starší 15 let pod dohledem rodiče, tato možnost platí jen na některých závodech a záleží na rozhodnutí ředitele dané akce)
Pořadatel povoluje start více jezdců na jednom vozidle po předchozí dohodě s pořadatelem. Nutno uvést v přihlášce.
Pořadatel povoluje jednomu jezdci start s více vozy rozdílných tříd.
Každý jezdec i spolujezdec je povinen použít ochrannou přilbu a to i během tréninků.
Posádka musí být řádně připoutána bezpečnostními pásy.
Posádka musí být vhodně oblečena, tzn. vhodná pevná obuv, dlouhý rukáv a dlouhé kalhoty.
Během jízdy musí být na voze zavřená všechna okna, šíbr i dveře.
Nelze přihlásit vozidlo s otevřenou střechou tzv. kabriolet nebo polokabriolet s plátěnou střechou a podobně.
Pro administrativní přejímku je nutné předložit řidičský průkaz jezdce.
Každý jezdec je zodpovědný za chování sebe a svého doprovodu v průběhu konání akce. Nesportovní chování se bude trestat dle rozhodnutí ředitele závodu a sportovního komisaře. Za nesportovní chování se považuje např. rychlá jízda v depu, opuštění závodiště za účelem tréninku, bez vědomí pořadatele a podobné.
Tyto incidenty budou řešeny individuálně.
Tresty jsou možné od napomenutí přes trestné body po vyloučení z akce, nebo celého Poháru!


HODNOCENÍ:


Čas soutěžících bude měřen fotobuňkou na 0,1s, podél tratě budou umístěny pneumatiky, kuželky
nebo zpomalovací prvky – retardéry.
Jakýkoli dotek, posunutí, sražení = 2s penalizace.
Sražení pneumatik v retardéru je hodnoceno penalizací dle počtu sražených pneumatik jedna
pneumatika 2s, dvě pneumatiky 4s, 3 pneumatik nebo neprojetí retardérem penalizace 15 sekund.
Za úmyslné nedodržení retardéru je diskvalifikace.
Za nedodržení trati je jezdci přidělen nejhorší čas v dané třídě + penalizace 5 sekund.


BODOVÁNÍ SEZONY 2018:


jezdcům se přidělují body za umístění v absolutním pořadí a ve třídách podle následující stupnice:
1. místo 20 bodů
2. místo 17 bodů
3. místo 14 body
4. místo 12 body
5. místo 11 bod
6. místo 10 bodů atd.
Do celkového pořadí seriálu se započítávají všechny výsledky z počtu uspořádaných akcí, žádný
výsledek se neškrtá.
Při rovnosti bodů rozhodne o pořadí lepší výsledek ze společně absolvovaných započítávaných akcí.
Na konci sezóny bude odměněno minimálně 1. - 3. místo v každé třídě a bude vyhlášena 1. – 3. Pozice
absolutně Putovního Poháru.
Pokud se v některé třídě sejde méně než 5 jezdců a ředitel rozhodne o otevření třídy, bude hodnocen
pouze nejrychlejší jezdec a bude uděleno poloviční množství bodů.
Jakékoliv vozidlo musí být v případě potřeby pořadatele (výjimečné případy - např. nehoda, selhání
časomíry apod.) schopno odjet náhradní jízdu. V jiném případě bude přidělen náhradní čas.
V případě nedokončení jednotlivé jízdy (porucha, nehoda atd.) a následném pokračování bude jezdci
za tuto nedokončenou jízdu přidělen náhradní čas.
V těchto případech je možné nastoupit do dalších jízd náhradním vozidlem, bude-li spadat do
příslušné objemové třídy. Podmínkou je absolvování dodatečné technické přejímky.
Náhradní čas je čas nejhoršího ve skupině v předchozí jízdě + 5 sekund.


TECHNICKÉ PŘEDPISY:


Při technické kontrole bude kladen důraz převážně na bezpečnost posádky.
Hasicí přístroj není povinný, pouze doporučený. V případě montáže hasícího přístroje v prostoru pro
posádku bude kontrolována vhodnost a pevnost uchycení hasícího přístroje.
Bude provedena kontrola uchycení a zakrytování plusového pólu baterie.
Použité sedačky a pásy a jejich uchycení musí být sériové, nebo musí odpovídat řádům podniku, na
který je vozidlo výhradně určeno (NSŘ Rally, Rallycross, Autocross, Závody do vrchu Drifty aj.),
případně lze vycházet z řádů FIA - příloha J, čl. 253 – Bezpečnostní výbava. Případné nestandartní
řešení lze nechat schválit individuálně technickým komisařem, nicméně toto musí být zajištěno
v dostatečném předstihu. Kontakt na TK je uveden v propozicích každé akce.
V případě nevyhovujícího vozu není pořadatel povinen posádku přijmout. Rozhodnutí je na
technickém komisaři. Tato posádka nemá nárok na vrácení startovného.
JČMK umožňuje jezdcům použít jedno startovní číslo po celou sezonu JČMK 2018. Žádosti o tato čísla
budou zpracovávány v pořadí, v jakém budou doručeny pořadatelům.
Toto startovní číslo je jezdec povinen uvést v přihlášce na každý závod.


PNEUMATIKY:


Pro celý ročník je možné použití jakýchkoliv pneumatik, včetně závodních pneumatik typu slick bez
vzorku, není-li uvedeno jinak v propozicích k danému závodu.


POJIŠTĚNÍ:


Jezdci včetně členů doprovodu, případně spolujezdci se účastní na vlastní nebezpečí, odpovídají za
veškeré škody, které způsobí pořadateli a třetím osobám.
Pořadatel doporučuje každému účastníkovi individuálně uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti
účastníků akce za škodu způsobenou pořadateli a třetím osobám, a to účastníkem akce nebo
provozem jeho vozidla při sportovní akci na uzavřené trati.
Zároveň též doporučuje každému jezdci individuálně uzavřít smlouvu o úrazovém pojištění jezdce,
které kryje rizika a léčebné výlohy při motoristickém sportu na uzavřených tratích.
Svou účastí na sportovním podniku se jezdec vzdává formálně jakékoliv žádosti o náhradu škody v
případě nehody, která se může stát jezdci na závodě nebo během cesty ze stanoviště na místo
závodu a zpět. To platí také vůči pořadateli, ostatním činovníkům, jezdcům a jejich pomocníkům.


OSTATNÍ:


Pořadatel si vyhrazuje právo na změny těchto pravidel.
Minimálně týden před každou sportovní akcí budou vydány prováděcí ustanovení na tuto akci. Tato
ustanovení automaticky zahrnují všechny body těchto pravidel, nebude-li uvedeno jinak.
Pravidla jsou závazná pro každého účastníka.
Veškeré protesty, připomínky a námitky se řeší vždy před vyhlášením výsledků prostřednictvím
ředitele konkrétní akce.